Polityka prywatności

Poniżej przedstawiam skróconą wersję najważniejszych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych na moim blogu i w związku z moją działalnością w jego ramach.

Administratorem danych osobowych zbieranych na stronie www.blosilesia.pl oraz jej podstronach jest Fundacja Blosilesia,  z siedzibą: ul. Kopernika 14, 40-064 Katowice, NIP: 9542759430.

  • Dołożymy wszelkich starań aby Twoje dane pozostały poufne i bezpieczne i nie były udostępniane podmiotom nieuprawnionym.
  • Wykorzystujemy pliki cookies, byś mógł w sposób komfortowy korzystać ze strony.
  • Gdy dodajesz komentarz na stronie lub kontaktujesz się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe.
  • Korzystamy z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym zakresie wykorzystujemy pliki cookies firmy Google.
  • Wyświetlamy na stronie filmy pochodzące z serwisu YouTube oraz Vimeo. Oglądanie tych filmów wiąże się z akceptacją plików cookies firmy Google dotyczących usługi YouTube oraz plików cookies firmy Vimeo.
  • Na naszej stronie możesz udostępniać treści w serwisach społecznościowych oraz subskrybować profile społecznościowe. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@blosilesia.org

_________________________________________________________________________________

JAKICH POJĘĆ UŻYWAM W POLITYCE PRYWATNOŚCI?

Dane osobowe – dane osoby, która może zostać zidentyfikowana dzięki wykorzystaniu tych danych. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia jak korzystam z powierzonych mi przez Ciebie danych osobowych.

My – Fundacja Blosilesia, z siedzibą: ul. Kopernika 14, 40-064 Katowice jest Administratorem danych osobowych. Oznacza to, że decydujemy jak i w jakich celach Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś, są przetwarzane. Chcemy, abyś wiedział, że dokładam wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne. Nie udostępniamy odpłatnie powierzonych nam danych osobowych.

Ty, Twój – każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzamy i której dotyczy niniejsza Polityka prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

Strona – prowadzona przez nas strona internetowa/blog oraz jej podstrony: www.blosilesia.org

Odbiorcy Twoich danych – podmioty, którym mogę przekazywać część Twoich danych osobowych, w związku z wykonywaniem przez nie pewnych czynności lub usług na moje zlecenie. Podmioty te nie mogą zrobić z Twoimi danymi osobowymi nic, dopóki im tego nie zlecimy i tylko we wskazanym przez nas zakresie. Będą one przechowywać Twoje dane osobowe bezpiecznie i tylko przez okres, jaki wskażemt lub jaki wymagany jest przez obowiązujące przepisy prawa.

JAK PRZETWARZAM TWOJE DANE OSOBOWE?

W związku z prowadzoną przez nas organizację pozarządową, przetwarzamy dane osobowe różnych osób w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. W związku z tym pogrupowaliśmy te informacje w odniesieniu do celów ich przetwarzania:

KOMENTARZE NA STRONIE

Dodając komentarz na Stronie/blogu, przekazujesz nam swoje dane w zakresie imienia lub pseudonimu, adresu e-mail oraz treści komentarza. Ponadto, w systemie odnotowywany jest adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz.

Cel przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewniania możliwości opublikowania komentarza na Stronie. Część Twoich danych (imię i nazwisko) będzie dostępna publicznie na blogu przy Twoim komentarzu.

Okres przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przez nas (tj. w bazie mojego systemu WordPress) przechowywane przez cały okres funkcjonowania Strony (zostaną usunięte z bazy, gdy podejmę decyzję o zamknięciu Strony) lub do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody.

Podstawa prawna

Dobrowolnie udzielona zgoda: zamieszczenie komentarza jest równoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

NEWSLETTER

W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są Twoje dane osobowe w zakresie imienia lub pseudonimu i adresu e-mail.

Cel przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapisania się przez Ciebie do prowadzonego przez nas newslettera.

Okres przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do czasu zakończenia funkcjonowania newslettera, chyba, że zrezygnujesz z otrzymywania newslettera (wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym celu), co spowoduje usunięcie danych z bazy.

Podstawa prawna

Dobrowolnie udzielona zgoda wyrażona przy zapisywaniu się do newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych

a) Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony

Korzystamy z usług podmiotów, które zapewniają profesjonalne działanie Strony oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości tych usług podmioty te przetwarzają adresy IP osób, które odwiedzają Stronę.

ZAPYTANIA PRZEZ STRONĘ

Cel przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu obsługi dokonanego przez Ciebie zapytania oraz udzielenia na nie należytej odpowiedzi.

Okres przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przeze nas usuwane w przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu przez Ciebie lub osiągnięcia celu przetwarzania.

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie swojego żądania za pomocą wskazanych przez nas danych kontaktowych.

Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej nam udzieliłeś na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w każdym czasie. Cofnięcie Twojej zgody ma skutek od momentu jej wycofania. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie Twoich danych osobowych dokonywane przeze mnie zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze wykonywanie przez nas działań na Twoją rzecz lub korzystanie z funkcjonalności, które zgodnie z prawem mogę świadczyć jedynie za Twoją zgodą.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzam je w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, np. w związku z przesyłaniem Ci informacji o moich nowych aktywnościach oraz inicjatywach.

Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będę miał innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

Podstawa prawna: art. 21 RODO.

Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych Twoich danych osobowych.

Pomimo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, mogę zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko oraz informacje o wyrażonych przez Ciebie zgodach lub historii aktywności, które to dane zachowuję dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych w związku z łączącym nas stosunkiem prawnym. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 10 lat od zakończenia łączącego nas stosunku prawnego. Podstawą prawną przetwarzania przeze nie Twoich danych osobowych w tym celu jest mój uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podstawa prawna: art. 17 RODO.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.

Podstawa prawna: art. 18 RODO.

Prawo dostępu do danych osobowych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

c) uzyskać kopię swoich danych osobowych, na warunkach wskazanych w RODO.

Podstawa prawna: art. 15 RODO.

Prawo do sprostowania danych osobowych

Masz prawo do żądania od nas sprostowania Twoich danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO.

Prawo do przenoszenia danych osobowych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nas dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych.

Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Podstawa prawna: art. 20 RODO.

Prawo do wniesienia skargi

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli ten organ jest właściwy).

Podstawa prawna: art. 13 ust. 2 lit. d) RODO.

CZY PODANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jest jednak konieczne celem realizacji łączącego nas stosunku prawnego.

Bez podania przez Ciebie wyżej wskazanych danych nie będziesz mógł pozostawić Komentarza na na naszej stronie oraz nie będziesz mógł otrzymywać Newslettera.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH STRONĘ

Używamy technologii, takich jak pliki cookie, w celach statystycznych, analizy i badania ruchu na Stronie, zindywidualizowania treści i reklam oraz zapewnienia narzędzi sieci społecznościowych. W tym zakresie możesz podlegać profilowaniu. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne poniżej.

Terminem „cookie” określam wszystkie technologie, które przechowują i wykorzystują informacje na urządzeniu, na którym odwiedzasz Stronę, np. na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Używam także technologii takich jak znaczniki pikselowe i pakiety oprogramowania osadzone na mojej Stronie (więcej o nich w informacjach poniżej).

Istnieją różne typu plików cookie, np.:

‒ pliki cookie obsługiwane bezpośrednio przeze mnie i pliki cookie obsługiwane w moim imieniu, np. przez firmy analizujące dla mnie dane;

‒ pliki cookie, które funkcjonują przez określony czas, w tym te, które funkcjonują jedynie do czasu zamknięcia przeglądarki. Są one automatycznie kasowane po zamknięciu przez Ciebie przeglądarki. Inne pliki tego typu to tzw. trwałe pliki cookie, które nie są kasowane po zamknięciu przez Ciebie przeglądarki. Służą one np. do rozpoznania Twojego urządzenia, gdy znów odwiedzisz Stronę.

Poniżej znajdziesz informację których plików cookie używam i jaki jest cel ich stosowania.

Logi serwera i zapamiętywanie adresu IP

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu identyfikacji osoby odwiedzającej Stronę. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Dane te posłużą także do tworzenia statystyk, które wykorzystujemy do oceny użyteczności Strony oraz jej optymalizacji.

Google Analytics oraz pliki cookie

Korzystamy z Google Analytics – narzędzia do analizy statystyk serwisów www opracowanego przez firmę Google. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie zapisywane na komputerze użytkownika umożliwiające przeprowadzenie analizy wykorzystania Strony przez użytkowników. Informacje pozyskane w ten sposób (w tym adres IP użytkownika) przesyłane są na serwer Google Inc. w USA i tam przechowywane. Za pomocą tych danych Google dokonuje oceny ruchu na Stronie na podstawie liczby wizyt, sporządza raporty z aktywności osób odwiedzających Stronę, a także proponuje inne usługi związane z wykorzystaniem Strony. Google może przekazywać informacje stronom trzecim, o ile jest to zgodne z przepisami lub w przypadku, gdy strony trzecie zajmują się przetwarzaniem tego typu danych na zlecenie Google. Google zapewnia, że Twój adres IP nie zostanie w żaden sposób powiązany z innymi danymi Google Inc. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat warunków korzystania oraz polityki prywatności zachęcam do odwiedzenia strony: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl. Możesz zablokować instalację cookie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. W takim wypadku niektóre funkcje Strony mogą nie działać prawidłowo. Możesz w każdej chwili zapobiec gromadzeniu oraz przetwarzaniu przez Google danych wygenerowanych przez cookie pobierając i instalując wtyczkę dostępną na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Wtyczki społecznościowe

Strona wykorzystuje wtyczki sieci społecznościowych, jak Facebook, Instagram i Twitter, Youtube. Kiedy odwiedzasz Stronę przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami tych sieci. Zawartość wtyczki jest przesyłana z portalu społecznościowego bezpośrednio do Twojej przeglądarki, a następnie zostaje zintegrowana ze Stroną. Kiedy wtyczka jest włączona, sieć społecznościowa otrzymuje informację, że odwiedziłeś konkretną stronę. Jeżeli jesteś zalogowany w jednej lub większej liczbie sieci społecznościowych mogą one powiązać wizytę z Twoim kontem. Jeśli skorzystasz z wtyczki, np. poprzez kliknięcie „Lubię to”, przeglądarka prześle odpowiednią informację bezpośrednio na Facebooka i tam informacja ta zostanie zachowana. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat celów i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych oraz ich wykorzystywania przez sieci społecznościowe zapoznaj się z treścią polityki prywatności danego portalu. Możesz w ten sposób również uzyskać informacje na temat swoich praw oraz ustawień pozwalających na ochronę Twojej prywatności.

Strona zawiera również bezpośrednie linki do ww. serwisów społecznościowych. Nie ponoszę odpowiedzialności za usługi świadczone przez te podmioty. Podmioty te nie mają możliwości dopasowania adresu IP użytkownika do danych osobowych gromadzonych przez Stronę. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat polityki prywatności na wskazanych portalach zapraszam na strony konkretnych usługodawców.

CZY TWOJE DANE OSOBOWE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE DO KRAJÓW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?

Twoje dane osobowe udostępniam tylko podmiotom z obszaru Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz, w przypadku odwiedzania Strony, tylko podmiotom, które przystąpiły do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA i posiadają stosowny certyfikat przystąpienia. O tych podmiotach informuję Cię w części 7 Polityki Prywatności. Więcej informacji na temat programu Tarczy Prywatności można znaleźć na stronie www.privacyshield.gov.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Stosownie do potrzeb mogę zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformuję Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na Stronie, a w przypadku istotnych zmian mogę wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.