O Fundacji

Fundacja Blosilesia działała od 2015 do końca 2018 roku. Była kontynuacją  inicjatywy, która powstała w 2013 roku. Głównym celem organizacji był rozwój, edukacja i integracja środowiska blogerów/vlogerów. Obecnie Fundacja została zlikwidowana.

Pierwotnie, ideą naszych spotkań było bliższe poznanie osób ze Śląska skupionych wokół blogów/vlogów. Wierzyliśmy, że wspólne spotkania to doskonała okazja do poznania się, nawiązania nowych znajomości, wymiany doświadczeń oraz być może do kreowania wspólnych pomysłów/inicjatyw.


Statut Fundacji Blosilesia


Cele Fundacji Blosilesia
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Działalność charytatywna
Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Działalność wspomagając naukę, szkolnictwa wyższe, edukację, oświatę i wychowanie
Działalność wspomagając wypoczynek dzieci i młodzieży
Działalności na rzecz Rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Promocja i organizacja wolontariatu