O Fundacji

Fundacja Blosilesia działa od 2015 roku. Jest kontynuacją  inicjatywy, która powstała w 2013 roku. Głównym celem organizacji jest rozwój, edukacja i integracja środowiska blogerów/vlogerów.

Pierwotnie, ideą naszych spotkań było bliższe poznanie osób ze Śląska skupionych wokół blogów/vlogów. Do tej pory wierzymy, że wspólne spotkania to doskonała okazja do poznania się, nawiązania nowych znajomości, wymiany doświadczeń oraz być może do kreowania wspólnych pomysłów/inicjatyw. Obecnie bloSilesia to już nie tylko i wyłącznie luźne spotkania, ale stale rozwijająca się organizacja.

Statut Fundacji Blosilesia

Cele Fundacji Blosilesia:

1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3) działalność charytatywna;

4) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

5) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

6) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

7) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

8) działalność wspomagając naukę, szkolnictwa wyższe, edukację, oświatę i wychowanie;

9) działalność wspomagając wypoczynek dzieci i młodzieży;

10) działalności na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

11) promocja i organizacja wolontariatu.